с. Липница

Проекти, Квалификация

ОП “Развитие на човешките ресурси” – Проект “КПС” и Проект “Система за кариерно ориентиране в училищното образование:”
НП ” На училище без отсъствия”
НП “ИКТ в училище”
НП “Квалификация”
Проект “Икономика на бъдещето – равен достъп до образование в община Ботевград”